Tolna megye
phdecs@terrasoft.hu
www.falvak.hu/decs

Lélekszám: 4280 fõ | Lakóházak száma: 1400

A SÁRKÖZ FŐVÁROSA

Bemutatkozunk
-A település rövid bemutatása
-A település történelmi áttekintése
-A település földrajzi jellemzői
-A település gazdasági, infrastruktúrális jellemzői
-Decs testvértelepülései
-Közszolgáltatók
-Helyi médiák
-About Decs in English
-Turisztikai lehetőségek, látnivalók Decsen

Eseménynaptár

Vállalkozók
 -Szállásadók
 -Egyéb

Alapítványok, civil szervezetek

Intézmények

Információk


A település rövid bemutatása

Decs nagyközség Tolna megye dél-keleti részén, Sárköz néprajzi tájegység közepén, lapályos vidéken terül el. Lakosság száma: 4200 és 4300 fő között ingadozik, belterülete: 205 ha, külterülete: 9266 ha. Jelenleg a megye egyik legnagyobb községe egykor a Duna és a Sárvíz áradásaival kűzdött a területért. A Sárköz ármentesítése után Decs szántóterülete csaknem hatszorosára nőtt. Ebből a leírásból is kitűnik, hogy a decsiek zömmel a mezőgazdaságra alapozták megélhetésüket, ennek köszönhetik vagyonosodásukat, minthogy a terület kiváló talaj- és éghajlati adottságokkal rendelkezett és rendelkezik ma is. A község címerében is fellelhető a búzakalász, mint a földművelés jelképe és a leveles szőlőfürt, mely a térségre jellemző igen régi szőlő- és borkultúrára utal. Egyedülálló, páratlan gazdagságú néprajzi kincs található Decsen, amely méltán érdemelte ki a „Sárköz fővárosa” címet. A sárközi népművészet építészeti, kézműves, viseleti és használati tárgy látványosságokban bővelkedik. A népi viselet itt volt a legcifrább, a legértékesebb. Pénzben is kifejezhetően, mert ha egy sárközi menyecske felöltözött, legalább egy hold föld árát vette magára. Igaz a ruhaanyagot egyenesen Lyonból hozatták, a gazdag gyöngydíszítés is külföldi portéka volt, miként a férfiak "tükörposztóból" varrott nadrágja is.
Sárköz szellemi kultúrájából kiemelhető a máig fennmaradt sárközi népdal- és néptánc-hagyomány.


A település történelmi áttekintése

Decs a felszínre került leletek alapján történelem előtti idők óta lakott hely. A letelepülő fejedelmi törzs szálláshelyéhez tartozott, nevét Gyécsa-Geicsa-Géza névtől származtatták, lakóinak hosszú évszázadokig kiváltságai voltak. Gyors fejlődése a kelták uralma idején az ipar, a kereskedelem, a föld- és szőlőművelés fellendülésével indult meg, majd ez a folyamat folytatódott a római idők alatt.
A községről szóló legrégebbi írott emlék IX. Bonifác pápa levele 1402-ből, amelyben a pápa megengedi, hogy a decsi hívek az addigi fatemplom helyére kőtemplomot építhetnek. Sárköz területe sűrű településhelye lehetett a mohácsi vészt megelőző kornak. Azonban a környező települések közül egyedül csak Decs maradt fenn, és élte túl a török hódoltság viszontagságait. A láp, a mocsárvilág őrizte meg számunkra ezt az ősi települést. Sárköz egykori központja, a mai Decs határában található Ete mezőváros romjait ma régészek kutatják.
A reformáció kora élénk mozgalmasságot hozott Decsre és Sárközre. Decs lakói 1540-ben befogadják a reformáció tanait, minden valószínűség szerint a Tolnáról kiinduló prédikátorok révén.
1855- és 72 között épül a dunai védtöltés, de 1867-ben még óriási árvíz dúl. Az 1872-ben befejezett védgáti munkák során az évről-évre eltűnő nádasok, vadvizek helyén nagy rétek, legelők támadtak. Ezeket a korábbi vízállás miatt kiváló termőképességű területeket később feltörték és művelés alá vonták. Egyszerre jómódú, gazdag emberré lett a decsi. Ekkortól látszik a falu külső képén és a lakosság életén a sokszor hivalkodásig menő jólét fitogtatása. A világháború rázta fel csendes jólétéből a falut, mely 112 hősi halottat tart nyilván. Már a világháború előtt, de különösen utána szegény, nincstelen, főleg katolikus réteg kezdett áramlani Sárközbe; elsősorban Decsre, mert az itt lakó jómódú, többségében református lakosság birtokain kedvező megélhetési lehetőséget talált. Így alakult ki Decsen az ősi lakosság mellett egy másik népréteg, mely főleg bevándorlással rohamosan szaporodott. Ezek a családok a világháború után házhelyjuttatásban részesültek, majd földhöz jutottak.


A település földrajzi jellemzői

Decs nagyközség Tolna megye dél-keleti részén, a Sárköz tájegység közepén, a Dunával érintkező sarkában Szekszárd és Bátaszék között, mintegy 25x25 km-es sík, lapályos vidéken terül el. /Belterülete: 205 ha, külterülete: 9266 ha./ A Szekszárd-Bátai hegyvonulattól keletre egész a Dunáig nyúlik Sárköz, melynek ősi népviselete, népművészete és szokásvilága közismert nem csak az országban, hanem azon túl is. A Duna folyásától 10-15 km-re nyugatra a folyás irányával párhuzamosan haladó észak-déli dombsor aljában folyt régebben a Sár vagy Sárvíz. A Sár és a Duna közötti területet nevezzük Sárköznek. A Sárköz geológiailag süllyedő alföldi medenceterület legmélyebb fekvésű, és egyben a Dunántúli dombvidékbe benyúló része. Az évenként többször ismétlődő, de nyár elejére okvetlen megérkező zöldár az egész dombokkal keretezett síkot elborította. A Duna egykori természetes ártere ma az árvízvédelmi töltések segítségével mezőgazdasági területként hasznosítható. A vidék legmagasabb pontja a Szekszárd határában lévő 285 m magas Óriás-hegy. A Decstől mintegy 15 km-re húzódó Gemenci erdőben (a Duna-Dráva Nemzeti Park része) ma is megcsodálható az ártéri táj és a jellegzetes vadállomány.
A Sárköz jellemzője, hogy az itt kialakult községek alig két méter magas terasz-szigetekre, úgynevezett göröndökre települtek. A tájegység jelenleg öt községnek ad otthont, ezek: Őcsény, Decs, Sárpilis, Alsónyék, Báta. Közülük Decs a legnagyobb, legnépesebb és központi helyzeténél fogva a Sárköz „fővárosa”.
Megközelíthetőség szempontjából pozitívan hat a megyeszékhely: Szekszárd közelsége (12 km), amely a 6-os számú főútvonal segítségével van összeköttetésben Pécs és Budapest városokkal. A készülő szekszárdi Duna híd pedig újabb távlatokat nyit meg a Dunántúl és az Alföld könyebb átjárhatóságával. A Budapest-Baja vasútvonal állomásaként Decsen a vonatközlekedés kiemelt jelentőségű. A szomszédos Őcsényben pedig mezőgazdasági és sportcélokat szolgáló repülőtér található, mely kisebb személyforgalom lebonyolítására is alkalmas.


A település gazdasági, infrastruktúrális jellemzői

Decs nagyközség napjainkban Tolna megye egyik legnagyobb lélekszámú települése. Lakónépessége 4200-4300 fő között ingadozik. Jelenleg: 4297 fő, amelyből a község legnépesebb kisebbsége a roma lakosság: mintegy 900 főt tesz ki. A népesség 1947-től 5600 főről csökkent a jelenlegire, mely az 1985-ös évtől viszonylag állandónak mondható. A halálozás még mindig több mint a születések száma, viszont (főként a megyeszékhelyről) a Decsre költözők többen vannak az elköltözőknél.
A község infrastruktúrális fejlettsége jónak mondható, mely a folyamatos karbantartó, modernizáló munkának köszönhető. A település bel- és külterületén található utak 90 %-a szilárd burkolatú. A közművesítés mára a község teljes területén megoldott, csupán a hálózatokra történő egyedi rácsatlakozások mutatnak hiányosságot helyenként. Áram-szolgáltatás terén Decs teljes lefedettséget élvez. A vezetékes ivóvíz-ellátottság közel 100 %-os. A szennyvíz csatornahálózatát körülbelül a lakosság 80 %-a használja. A gázlekötések meghaladják a 60 %-ot. Míg a vezetékes telefon esetében elmondható, hogy az igények ki lettek elégítve, így kb. a háztartások fele kapcsolódott a hálózatra. A községben a rendszeres szemétszállítás megoldott. Decsen az egészségügyi, oktatási és kulturális alapellátás biztosított. A településen körzeti orvosi és fogorvosi rendelő működik. Az óvodában közel 160 fő, az általános iskolában összesen 323 decsi gyermek tanításáról gondoskodnak. A helyi közművelődést szolgálja a művelődési ház. Az önkormányzat által múzeumként üzemeltetett Tájház pedig a hagyományőrzés és a ma is élő népművészet színtere.
A községben működő üzletek, kereskedések az alapvető fogyasztási cikkekkel ellátják a lakosságot. A helyi egyéni és társas vállalkozások száma a 170-et meghaladja. A történeti leírásból kitűnik, hogy a decsiek zömmel a mezőgazdaságra alapozták megélhetésüket, minthogy a terület kiváló talaj- és éghajlati adottságokkal rendelkezett és rendelkezik ma is. 1951-ben alakult az első szövetkezet Alkotmány Tsz néven és ugyanebben az évben jött létre a nagyüzemi gazdálkodás másik formájaként a Sárközi Állami Gazdaság, mely később Szekszárdi Állami Gazdaságként vált ismertté. Mára a mezőgazdaság szerkezetileg átalakult és húzóágazati szerepe jelentősen csökkent. Jelenleg a településen működő elsősorban kereskedelmi és szolgáltató valamint ipari vállalkozások és a közintézmények nyújtanak munkalehetőséget az itt lakóknak, emellett jelentős a munkaerő Szekszárdra és más környező településekre áramlása. Sajnos a munkanélküliség Decsen is jól ismert probléma, hiszen a nyilvántartások szerint mintegy 80 fő részesül munkanélküli segélyben és 50 fő rendszeres járadékot kap. A községnek új gazdasági lehetőséget kínál azonban az idegenforgalom fejlesztése, a hozzá kapcsolódó szolgáltatások magasabb szintre emelése, hiszen e téren jó alapokkal rendelkezik fennmaradt és ma is élő népművészete, népi öröksége révén.


Decs testvértelepülései

Nagymácséd-Szlovákia:

Nagymácséd község Mátyusföldön, Nagyszombat és Szered városok közelében, a Vág menti síkságon helyezkedik el. Honfoglaláskori település, amelyet korabeli ásatásokkal támaszthatunk alá. Lakosságának 80 %-a magyar anyanyelvű. Gyakorlatilag nyelvi sziget. Még ma is a beiratkozó elsősök 70-80 %-a a magyar iskolába iratkozik, ami nagy ritkaság az erős szlovakizáció közepette. Lakosságának lélekszáma 2600 főt számlál. Az utóbbi időben sok szlovák és roma települt be a községbe. Számottevő ipara nincs a községnek. Lakossága főleg mezőgazdasági termelésből él, s az utóbbi időben megjelent a feldolgozó ipara is, amely mezőgazdasági alapanyagokat dolgoz fel. Polgárainak nagy része az olyan ipari vonzáskörzetekben dolgozik, mint Pozsony, Nagyszombat, Bécs, Győr, stb. A Beneš-i dekrétumok által jogfosztott községünkben élt magyar ajkú lakosság magyarországi kitelepítésének és csehországi deportálásának 50. évfordulója alkalmából Gáspár Péter szobrászművész szoborkompozíciója mementóként hirdeti az itteni magyarság golgotáját.

Csóka-Jugoszlávia:

Csóka község 321 km2 területen terül el, Bánát északi részén, Jugoszlávia, Magyarország és Románia hármashatár közvetlen közelében. A 8 lakott településen 15900 lakos él, többnemzetiségű összetételben. A község területének kedvező földrajzi helyzete van, mert az ország többi részével közúti és vasúti közlekedéssel és a Tisza folyó hajózhatóságával össze van kapcsolva. Csóka gazdasága főleg mezőgazdasági jellegű. A klasszikus földművelési kultúrák mellett termelünk gyógy-, fűszer- és aromás növényeket, különféle balzsamokat és teákat. A többévtizedes tradícióval és a messze földön híres boraival, a borpince ma is dicsekedhet minőségi és európai szintű termékeivel, melyeket a 121 ha területéről állít elő. A Húsgyár, amely a község fejlődésének hordozója volt, sajnos csőd alatt van, de reméljük, hamarosan felépül és megerősödik. A Csóka dohányipar a dohány fermentációjával foglalkozik, és üzemrészlegei vannak a dohány feldolgozására, évi szinten 3000 tonnáig. A csókai Rad Építőipari Vállalat tevékenysége a magas, mélyépítészet, összetételében működik a téglagyár, amely különféle, standard minőségű téglákat állít elő.

Cormeilles-Franciaország:

Cormeilles Franciaország észak-nyugati részén Felső-Normandiában található kisváros, mely egy 11 településből álló (4200 főt számláló) járás központja. Ruen és Párizs között helyezkedik el, nem messze az Atlanti Óceán partjától. Az időjárás ott igen változékony és szeles az óceáni áramlatok következtében. A térség vidéki struktúrával, településszerkezettel rendelkezik. A megélhetést elsősorban a mezőgazdaság biztosítja számukra. Legismertebb termékeik a helyben termelt alma (Calvados) és tej (különféle sajtok) feldolgozásával készülnek.
A Decstől 1700 km-re fekvő Cormeilles-el a kapcsolatunk 2000-ben kezdődött egy decsi család baráti kapcsolata révén. Ettől kezdve felgyorsultak az események, mivel nagyon jó barátság és nagyon bíztató személyes kapcsolatok alakultak ki, a két település lakosai között. Folyamatosan szélesedik azoknak a köre, akik részt vesznek a kapcsolatok alakításában. Nagyon bíztató, hogy a kezdeti kölcsönös kulturális bemutatkozásokon túl mára több területen tapasztalatcserék is működnek a két település között (pl: oktatási vagy Európai Uniós kérdésekben).


Közszolgáltatók

1. Áramszolgáltató: DÉDÁSZ Rt.
7100 Szekszárd Keselyűsi út 1. Tel.: (40)345-345/

2. Ivóvízellátás: Dél-Tolna Közmű Kft
7140 Bátaszék Bonyhádi u.1.
Tel.: (74)493-181

3. Szennyvíz-hálózat karbantartó: Szekszárdi Vízmű Kft.
7100 Szekszárd Mátyás király u. 68-70.
Tel.: (74)421-476

4. Gázszolgáltató: DDGáz Rt.
7100 Szekszárd Széchenyi u.41.
Tel.: (40)220-022/

5. Kábeltévé-üzemeltető: Supra Kábeltelevíziós Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
8000 Székesfehérvár Trencséni u. 29.

6. Szeméttelep üzemeltető, hulladékszállító: Luspai Zsolt vállalkozó
7144 Decs Széchenyi u.
Tel.: (30)308-4720/

7. Veszélyes hulladék elszállítás, kezelés: ATEV FF. Rt.
6320 Solt Pólyafoki zsilip
Tel.: (78)486-087


Helyi médiák

Decsi Kapu - ingyenes terjesztésű községi havilap

Decsi Tv - helyi kábeltelevízió
Szerkesztőség: 7144 Decs Rákóczi u. 2-8.
Szerkesztőség-vezető: Czakó Sándor
Telefon: 06/74/496-347


Turisztikai lehetőségek, látnivalók Decsen

A Tolna megyei Sárköz "fővárosa" címmel büszkélkedő település hosszú idő óta ismert a fennmaradt népi örökség iránt érdeklődő turisták között bel- és külföldön egyaránt. Célunk ezen ismertség kibővítése, a megújult kínálatunk szélesebb körben való terjesztése. Tekintse meg alábbi tájékoztatónkat és látogasson el hozzánk, hogy megcsodálhassa egyedülállóan gazdag kultúránk tárgyi és szellemi emlékeit.

1. Tájház: 100 éves hagyományos sárközi parasztház, melyben a régmúlt idők mindennapjait bemutató kiállítás kapott helyet. Az eredeti berendezési- és használati tárgyakon kívül az egyedülállóan gazdag népviselet darabjai is megtekinthetők itt. A jelenleg is aktívan tevékenykedő helyi népművészek, Népi Iparművészek zsűrizett termékeit lehet megtekinteni és megvásárolni a múzeum mellett berendezett üzletben.

2. Babamúzeum: Eredeti kiegészítőkkel és anyagokkal készített népviseletbe öltöztetett babák kiállítása, színes, érdekes tárlatvezetéssel. A születéstől a halálig bemutatja a Sárköz népének szokásait, viseleteit. A több mint 100 kézi munkával készített baba nagy része zsűrizett, készítőjük - a kiállítás tulajdonosa és tárlatvezetője - megkapta a Népművészet Mestere címet.

3. Faluház - Padlásmúzeum és galéria: Az ártérben élők hétköznapjainak: a kenderfeldolgozás eszközeinek, technikájának bemutatása, sárközi szőttesek kiállítása néprajzi-helytörténeti előadással kiegészítve.

4. Cserenci Vadászkastély és Vadaspark: A Decstől kb. 4 km-re fekvő látványosság egy trófeákból, halászati- és vadászereklyékből álló kiállítást foglal magában, egy körülkerített területen a helyi vadállomány élő példányait lehet megcsodálni természetes környezetükben. Megközelíthető busszal, gépkocsival vagy igény szerint lovaskocsival.

5. Borkóstolás, pincelátogatás: A Szekszárdi Történelmi Borvidék részeként a "decsi hegyen" és a Szekszárd környéki szőlészetekben kiváló minőségű borok készülnek. Számos rangos borversenyen érnek el helyezést a helyi szőlősgazdák termékei. Több gazda is vállalja borkóstolók lebonyolítását. Községünk két borútállomással is büszkélkedhet.

6. Gasztronómia: Az érdeklődőknek alkalmat biztosítunk helyi ételspecialitások megkóstolására. A kiváló, főként vörös boraink mellé pikáns, forró tejfölös-borsos kerekkalácsot kínálunk. Ez az étel a lakodalmi készítőben volt hagyományos.

7. Egyéb látnivalók: Érdemes kiemelni még a helyi építészeti értékeket, melyek megcsodálhatóak a falut járva. Az egykori meggazdagodott sárközi polgárok házai, és templomaink, különösen a műemléknek nyilvánított XV. századi alapokkal rendelkező református templom kiegészítő látványosságot jelentenek. Köztéri szobraink közül kiemelhető a világháború hőseinek tiszteletére emelt emlékszobor. Kuriózumnak számít az a régészeti vonzerő, melyet a Deccsel határos egykori település: Ete romjai jelentenek.(A feltárások jelenleg is folyamatban vannak.) Az öt sárközi község kezdeményezésére a milleneumra elkészült az Ete emlékmű, mely Decstől kb. 2 km-re tekinthető meg.

8. Sárközi Lakodalom: E nagyszabású hagyományos népi elemekre épülő több napos rendezvénysorozat számos Tolna megyei és külföldi néptáncegyüttest, valamint népi kismesterségek szakavatott művelőit vonultatja fel. A több helyszínen zajló mulatságba a vendégek is bekapcsolódhatnak, a stilizált lakodalomban Ők képviselik a násznépet. A menyasszony-öltöztetéstől a vőfélyköszöntőkkel tarkított lakodalmi vacsoráig kísérhető figyelemmel a hamisítatlan sárközi lakodalom.

9. Folklórprogramok: Sárközi táncos műsorok népzenével hiteles környezetben előadva. Mulatni vágyóknak vendégtáncoltatás, táncház. Lakodalmas keretjáték megrendelésére van lehetőség akár eredeti lakodalmas vacsorával, vendéglátással.

Amennyiben Ön is szeretne részese lenni az általunk kínált élménynek, látogasson el Decsre barátaival, családjával és vigye magával a ma is élő kultúránk egy darabját. Kérem, hogy egyeztetés céljából, illetve további információért forduljon hozzánk bizalommal.

Információ és programszervezés:

Információs Pont /Tel: 06/74/595-074/
Bomba Edit /Tel: 06/20/429-4424/ és Szili Istvánné /Tel: 06/20/468-3234/

Sok szeretettel várja Önöket „Sárköz fővárosa” Decs!About Decs in English

Decs is a middle sized Hungarian village near to the Danube. It is situated in the South-east part of Tolna county. Reaching by car the county town: Szekszárd takes only ten minutes. The village is connected with Budapest and Pécs by the main road 6. Decs has a population of about 4300 person, from which the most significant minority (almost 20 %) are the Romas.
Decs has a long and eventful history: we have archeological finds as far back from the Bronze Age. The settlement was inhabited since the ancient times. This countryside used to be a flood area, a moor with rich flora and fauna. The name of this special geographical area is Sárköz (the word „sár” means mud), which is nowadays means mainly an ethnographic region. It used to be a great place to hide. That is why the village was able to survive the different external attaks.
During the reign of Celts and Romans the economy and culture of Sárköz became developed. For example evolved the local wine-groving. It is also characteristic now. After controlling the rivers and streams and reclaim the land, the people, who lived here began to cultivate it. The productive soil have made the native people wealthy. This wealth caused the enrichment of the local culture. It appears in the colorful and splendid folkloristic costumes, the architecture, the articles for personal use as well as the folk costums and feasts. Decs was a Reformed village since the early spreading of Reformation, but today the Roman Catholic religion has the same popularity.
At present five villages belong to Sárköz and Decs is the largest of them and it has the greatest part of living folk traditions, so it is called: „the capital of Sárköz”.
Economically the importance of argiculture is falling, but there are new possibilities in developing tourism. Decs has several museums and exhibitions about the old way of life in Sárköz and has traditionally folk dance groups as well as beautiful hand-made articles (homespuns, embroidery, special pearl necklaces of Sárköz, dolls with folk costumes, traditionally painted eggs, wicker works…). It is worth visiting.
So come and be our guest!

Eseménynaptár

 július közepe Sárközi Lakodalom - Decs
További információt kaphatnak a Polgármesteri Hivatal idegenforgalmi szervezőjétől vagy az Információs Ponttól.


 augusztus 1. hétvégéje Népművészet Napja - Decs
További információt kaphatnak a Polgármesteri Hivatal idegenforgalmi szervezőjétől vagy az Információs Ponttól.

 szeptember vége Szüreti Felvonulás és Bál - Decs
További információt kaphatnak a Polgármesteri Hivatal idegenforgalmi szervezőjétől vagy az Információs Ponttól.

Vállalkozások

 • Szállásadók

  Faluház - turistaszállás és vendégszobák
  7144 Decs, Rákóczi u. 2-8.
  06/70/595-074 06/20/468-3234
  phdecs@terrasoft.hu
  A turistaszállás 35 fő részére (maximum 40-re bővíthető) kínál olcsó alapellátást közös vizesblokkal. Táborozó iskoláscsoportok, túrázók számára megfelelő szállás nagyszerű programlehetőségekkel helyben és a környéken. Ára ÁFÁ-val: 750,- Ft/fő/éj A magasabb igények kielégítésére 2 darab kétágyas különálló vendégszobát kínálunk, melyekhez saját fürdő és főzési lehetőség is tartozik. Ára ÁFÁ-val: 1250,- Ft/fő/éj Információ és bejelentkezés (valamint igény esetén programszervezés): Információs Pont - Szili Istvánné Tel: 06/70/595-074; 06/20/468-3234
  Férõhely: 35-40 fő | Ár: 750,- Ft/fő/éj és 1250,- Ft/fő/éj  Hajdu Vendégház
  Szekszárd, Decs-Szőlőhegy 115.
  74/430-129 30/492-7200
  hajduani@netqick.hu
  Sárköz fővárosának Decsnek a tanyavilágában élünk, de nem elzártan a külvilágtól. Vendégházunk nyugodt környezetben, Szekszárdtól 9 km-re található, hatalmas füves udvarral, medencével, meggy- és cseresznyefákkal. Természetes környezetben különböző háziállatok társaságát élvezhetjük, mint például: kutya, cica, kecske és poniló.
  Szálláshelyünk 2 napraforgós minősítésű!
  Típusa: Vendégszobák, férőhelyek szobánként: 2+1 pótágy

  Áraink: Fő szezon: 1500 Ft/fő/éj reggelivel - Szoba ár: 2700 Ft/éj
  Kedvezmények: Gyermekeknek 0-5 éves korig 50%
  Nyugdíjasoknak és Diákoknak: 25%

  Szeretettel várjuk!
  Hajdú Andrásné
  Tulajdonos

  Férõhely: 2-3 fős szobák | Ár: 1500-2700 Ft • Egyéb

  Forrás - Berger könyv, játék és ajándék üzlet
  7144 Decs, Kossuth u. 2.
  74/495-721 20/9815-242
  Az üzlet széleskörű kínálattal várja vásárlóit: könyv, nagy választékban játék, ajándéktárgyak, horgászcikkek, video- és magnókazetták.
  Tolltartók, táskák, füzetek, iskolaszerek nem csak iskolaszezon idején.

  A videó-kölcsönzőben több mint ezer filmből válogathatnak az érdeklődők, a hetente megújuló készletből.  KOS - FÉK Fékhengerüzem
  7144 Decs, Kossuth Lajos u. 6-7.
  74/495-420; 595-067; 495-417 20/9412-329 74/495-420
  kosfek@axelero.hu
  Üzemünk 1969 óta - immár 33 éve - működik. Fő tevékenységünk a minősített főfékhengerek és kuplunghengerek gyártása és forgalmazása személygépkocsikhoz, utánfutókhoz, versenyfogatokhoz és mezőgazdasági kisgépekhez. Termékeink a hazai piacon széles körben ismertek, szintr minden nagykereskedésben folyamatossan vásárolhatók. Európa számos országában is keresettek, többek között Németországban is. Több kiállításon nyertek díjakat itthon és külföldön egyaránt.

  Vásárlási szándékával forduljon hozzánk bizalommal, kérésére árjegyzéket küldünk faxon, vagy E-mail-ben.

  Kokos László
  cégvezető  Decsi Pék Sütőipari Kft.
  7144 Decs, Pilisi u. 8.
  74/595-010
  Fő tevékenységünk : sütőipari termékek készítése

  Cégvezető: Gál MiklósAlapítványok, civil szervezetek

  Decs Községért Egyesület
  7144 Decs, Rákóczi u. 2-8.
  06-74/496-057
  Elnök: Kozma Lászlóné

  Az egyesület 1997. január 28-án alakult meg. Mára a szervezet aktív tagjainak a száma megháromszorozódott, mindannyiuk önzetlenül tesz ereje és tudása teljéből a falu fejlődéséért, a szegények és idősek közösségi programokba való bevonásáért, illetve a térség települései és testvérvárosaival való kapcsolatának ápolásáért. Megalakították a Teleházat a Faluházban, ami folyamatosan fejlődve a lakosság igényeit szolgálja.

  „DECOR” Decs-Cormeilles Baráti Egyesület
  7144 Decs, Fő u. 23.
  06-74/495-406 06-70/2244-978
  Elnök: Kilián Zsolt

  Egy decsi család baráti kapcsolata révén 2000-ben itt járt Claude és Michel Hamon, s megkeresték a polgármester urat, Biczó Ernőt, mert szívesen létesítene az ő településük, a normandiai Cormeilles Deccsel egy testvérvárosi kapcsolatot. Először a francia küldöttség jött Decsre, majd a viszontlátogatáson hivatalossá tették a testvérvárosi kapcsolatot. A Testvérvárosi Bizottság a Decs-Cormeilles Baráti Társaságot hivatalos jogi személlyé, egyesületté alakította 2002. áprilisában, amelynek neve DECOR Decs-Cormeilles Baráti Egyesület lett. Ennek a kapcsolatnak az a célja, hogy lehetősége nyíljon a decsi polgároknak, felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt megismerkedni idegen kultúrákkal, népekkel, szokásokkal, s ezáltal bővüljenek ismereteik, világot lássanak.

  „Csillagrózsa” Hagyományőrző Néptáncegyüttes
  7144 Decs, Szövetkezet u. 16.
  06-74/496-086 06-20/454-0544/
  Elnök: Lőcziné Polányi Jusztina

  Az együttes 1986-ban alakult a helyi Művelődési Ház keretében, s 1991-ben a híres sárközi szőttes egyik motívumának neve alapján vette fel a Csillagrózsa nevet. Egyesületként 1992 óta működik. A csoport jelenleg 60 tagú, az óvodás gyermektől a nagymamákig minden korosztály képviselteti magát. Legfontosabb feladatuknak a még élő hagyomány gyűjtését és színpadra történő feldolgozását tartják. Minősített együttes.

  Decsi Szabadidősport és Természetbarát Egyesület
  7144 Decs, Haladás u. 1.
  06-70/224-4978
  Elnök: Kilián Zsolt

  1997. ápr. 10-én alakult azzal a céllal, hogy Decs lakossága és ezen belül is kiemelten az iskola és a fiatalság szabadidős sporttevékenységét koordinálja, tervezze, fejlessze. Tevékenységük elsősorban gyalogos és kerékpáros természetjárásból, sítúrákból áll, de részt vesznek a falu életében is. A falu tömegsport rendezvényeiben besegítenek, rendeztek majálist, s kapcsolódnak a falu egyéb programjaihoz. Jelenleg az egyesületnek 60 tagja van, fele fiatal, fele felnőtt.

  Községi Sportegyesület Decs
  7144 Decs, Öreg u. 53.
  06-74/495-241/
  Elnök: Papp Csaba

  Az egyesületen belül több szakosztály is működik: a labdarúgó szakosztály az NB-III középmezőnyében játszik. A sakkcsapat Papp Csaba vezetésével országszerte ismert utánpótlásnevelő egyesületté nőtte ki magát. Fiataljaik számtalan országos bajnoki cím mellett nemzetközi eredményekkel is dicsekedhetnek. 2000-ben női kézilabda szakosztályt hoztak létre a szekszárdi Ferropatent támogatásával, mely rögtön megnyerte a megyei első osztályt.

  Őszi Napfény Nyugdíjas Klub
  7144 Decs, Rákóczi u. 2-8.
  06-74/495-582
  Elnök: Ifjú Gyuláné

  A klub 1976-ban alakult. Ezalatt az idő alatt tevékenyen részt vállaltak a falu életében, minden rendezvényen részt vesznek, segítenek ahol kell. Minden hétfőn klubfoglalkozást tartanak a Faluházban, ezen felül rendszeresen szerveznek kirándulásokat. Igen aktív a színjátszó csoportjuk, és az énekkaruk. Tagjai a Tolna Megyei Nyugdíjas Szakszervezetek Szövetségének és az Életet az Éveknek Érdekszövetségnek is. Ezen kívül rendszeresen kapcsolatot tartanak fenn környékbeli nyugdíjas klubokkal.

  Borbarát Kör
  7144 Decs, Rákóczi u. 2-8.
  06-74/495-426
  Elnök: Karaszi András

  Fő feladatuk a borosgazdák segítése igény szerint a metszéstől a szüretig, illetve a marketing munkában. Tevékeny részt vállalnak a falu kulturális rendezvényein. Kapcsolatot tartanak fenn a Hegyközséggel és a falun kívüli boros társaságokkal.

  DIO Decsi Ifjúsági Organizáció
  7144 Decs, Őcsényi u. 21.
  06-74/496-701
  Elnök: Vermesné Géczy Blanka

  Néhány fiatal elhatározásából alakult ki egy csapat, akik többet szerettek volna tenni környezetük, lakóhelyük érdekében. Ők a decsi fiatalság képviselői, akik aktívan részt vesznek a falu életében, rendezvények szervezésében. S a nevük: DIO - pici, kemény, egész, s belül valami édes. Ha valaki fel tudja törni a burkát, hozzájuthat ahhoz a kis édeshez. Ám ha valaki elülteti és gondozza, magától kinyílik. Kikel és hatalmas gyümölcsöző fa lesz belőle.

  Vöröskereszt Decsi Alapszervezete
  7144 Decs, Fő u. 23.
  06-74/495-069
  Elnök: Móricz Józsefné

  A Vöröskereszt decsi alapszervezete hosszú idő után, 1997-ben alakult újjá. Jelenleg 308 tagja van. A befolyt tagdíjakból lehetőség van a nyugdíjasok támogatására, a véradók méltó elismerésére, a tartósan beteg gyermekek családjának gondozására. Rendszeresen szerveznek véradást, a rászorultaknak ruhát gyűjtenek és osztanak. Részt vesznek a nagycsaládosok karácsonyi ajándékozásában.

  Horgászegyesület
  7144 Decs, Széchenyi u.
  06-74/496-434
  Elnök: Farkas Sándor  Kézműves Hagyományőrző Társaság
  7144 Decs, Gárdonyi u. 15.
  06-74/495-237 06-3/282-5334
  Elnök: Fodorné László Mária

  1998-ban alakult meg 11 fővel a Társaság. Céljuk, hogy közös erővel, összefogással állítsák vissza méltó rangjára Sárköz népművészetét. Munkájuk eredményeképp csak zsűrizett termékeket árusítanak, rendszeresen tanítják mesterségeiket, büszkék arra, hogy a csapatban végzett munkájuk ideje alatt négyen kapták meg a Népi Iparművész címet, és egyikük még a Népművészet Ifjú Mestere minősítést is. Rangos országos pályázatokon előkelő helyezéseket érnek el, ezeknek eredményeként, újra előtérbe került a sárközi tájegység, sőt országos tanácskozásokon, konferenciákon példának hozzák fel őket.

  „Gyöngyösbokréta” Hagyományőrző Egyesület
  7144 Decs, Váci ltp. 7.
  06-74/496-213 06-20/9339-928
  Elnök: Nyúl László

  Múltjuk a Gyöngyösbokréta mozgalomra vezethető vissza, innen származik az egyesület neve is. Az akkor együtt éneklő csoportból ma is többen énekelnek, táncolnak közöttük aktívan. Kisebb megszakításokkal a 60-as évek óta működik az együttes mintegy 60 fővel. 1992-ben alakult egyesületté. Folyamatosan bővítik, fiatalokkal megújítják a csoportot. Az egyesületen belül ma már citerazenekar, női-, férfi- és vegyeskar, valamint tánccsoport is működik. Céljuk Sárköz gazdag hagyományainak ápolása, megőrzése, s továbbadása.

  Decsi Vadásztársaság
  7144 Decs, Cserenc puszta
  74/497-901 06-20/9275-036
  Elnök: Koczka László

  A társaság tulajdonában van egy vadászház, amelyben Sárköz élővilágát, halászati és vadászati eszközöket bemutató kiállítás működik. A kastélyt vadaspark veszi körül. Az ide látogató fiatalok közül sokan az itt látottak alapján kerülnek közel a természethez, s kedvelik meg azt. Alapvetően apróvadas társaság, közepes őzállománnyal. Gazdálkodásukat meghatározza az őzbak és a vaddisznó bérvadászata. Vadászataikat vadászatszervező irodákon keresztül bonyolítják le.
Információk

Polgármesteri hivatal:7144 Decs, Fő u. 23.
Polgármester:Biczó Ernő
Telefon:74/495-069
74/495-415
Fax:74/495-069
Fogadónapok:hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00
kedd, csütörtök: 13.00-16.00
Alpolgármester:Kokos László
Jegyzõ:Fritz György
Képviselõtestület:Baloghné Medgyesi Zsuzsanna, Bognár Cecil, Bomba Gyula, Kern László, Kokos László, Nagy László, Papp Csaba, Pusztai Károly, Szabó Ernő, Vermes György, Zrinyi Miklós
Falugazdász:Auvalszky Kálmán
Intézmények

  Decsi Roma Kisebbségi Önkormányzat
  7144 Decs , Fő u. 23.
  06/74/495-259 06/74/495-069
  Vezetõ: Horváth Gábor elnök

  Gyermekjóléti Szolgálat
  7144 Decs, Fő u. 25.
  06/20/468-3244
  Vezetõ: Balogh Gáborné

  Óvoda
  7144 Decs, Ady E. u. 14.
  06/74/495-039
  Vezetõ: Kapási Józsefné

  Iskola
  7144 Decs, Haladás u. 1.
  06/74/495-052 06/74/595-056
  Vezetõ: Kern László

  A decsi iskolában 1998-tól a Nemzeti Alaptanterv, 2001-től pedig a kerettanterv szerint tanulnak a gyerekek, más iskolákhoz hasonlóan. A magasabb szintű szakmai munka érdekében csatlakoztak a minőségbiztosítási rendszerhez. Táncoktatás kiemelt helyet kapott, immár 9 éve folyamatosan órakeretben tanulnak néptáncot első osztálytól kezdve. Ugyancsak Sárköz hagyományaihoz kapcsolódik a szövő és gyöngyfűző szakkör. A gyerekeknek minél szélesebb körű ismeretek elsajátítását biztosítja a kézműves, vizuális nevelés osztály indítása. Az óvodában több éve élő zenére folyik a táncoktatás. Azoknak a gyerekeknek, akik nem rendelkeznek kézügyességgel, tavaly indult olyan első osztály, ahol testnevelést tanulnak emelt óraszámban. A korszerű okatás megköveteli az idegen nyelvek és a számítógépes ismeretek elsajátítását, erre is lehetőség van a decsi iskolában.

  Faluház
  7144 Decs, Rákóczi u. 2-8.
  06/74/495-040 06/74/595-022
  Fax: 06/74/595-023
  faluhaz.decs@axelero.hu

  Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8.00-21.00 Rendezvények esetén előzetes egyeztetés alapján. Működési területei: művelődési ház, szakkörök, foglalkozások, kulturális programok színhelye. Benne kapott helyet a községi könyvtár, egy turistaszállás, a Padlásmúzeum (helytörténeti kiállítással), a Teleház, az Információs Pont (Tourinform jellegű) és a helyi lap (Decsi Kapu) valamint televízió (Decsi Tv) szerkesztősége.

  Könyvtár
  7144 Decs, Rákóczi u. 2-8.
  06/74/495-040 06/74/595-022
  Fax: 06/74/595-023
  faluhaz.decs@axelero.hu

  Nyitva tartás: hétfő-péntek: 14.00-18.00 hétfő és szerda: 10.00-12.00

  Teleház
  7144 Decs, Rákóczi u. 2-8.
  06/74/595-072 06/74/595-073
  telehazdecs@freemail.hu

  Nyitva tartás: hétfő-péntek: 10.00-12.00, 15.00-190.0 szombat-vasárnap: 15.00-20.00

  Információs Pont
  7144 Decs, Rákóczi u. 2-8.
  06/74/595-074 06/74/595-075
  edit.bomba@freemail.hu

  Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9.00-17.00 Működési területei: turista információk, idegenforgalmi programszervezés, szállásfoglalás, étkezés megrendelés, információ rendezvényeinkről, jegyárusítás helyi programokra, tájékoztatás helyi szolgáltatásokról, ajándéktárgyak és kiadványok értékesítése.

  Padlásmúzeum
  7144 Decs, Rákóczi u. 2-8.
  06/74/595-074 06/20/468-3234
  Fax: 06/74/595-075

  Nyitva tartás: a Faluház nyitvatartási idejében. Látogatás bejelentkezés alapján

  Tájház
  7144 Decs, Kossuth L. u. 36.
  06/74/595-074 06/30/419-0033; 20/468-3234
  Fax: 06/74/495-069; 595-075

  Nyitva tartás: hétfő: szünnap, kedd-vasárnap: 9.00-12.00 és 13.00-17.00

  100 éves hagyományos sárközi parasztház, melyben a régmúlt idők mindennapjait bemutató kiállítás kapott helyet. Az eredeti berendezési- és használati tárgyakon kívül az egyedülállóan gazdag népviselet darabjai is megtekinthetők itt. A jelenleg is aktívan tevékenykedő helyi népművészek, Népi Iparművészek zsűrizett termékeit lehet megtekinteni és megvásárolni a múzeum mellett berendezett üzletben.
  /Rövidesen megkezdődik a Tájház és a hozzá tartozó épületek teljes felújítása, aminek következtében, egy eredetiségét megőrző, ám jobban kihasználható népművészeti központ lesz kialakítva. A megújult Tájházban a múzeum és az üzlet mellett állandóan élő kézműves bemutatók és borospince kapnak helyet, foglalkoztató terem és előadóterem is tartozik majd az épületegyütteshez, hogy a különböző jellegű vendégfogadásnak eleget tegyen./


  Felnőtt Háziorvosi Rendelő
  7144 Decs, Őcsényi u. 10.

  dr. Gondi Klára
  Telefon: 06/74/495-224
  Fogadóóra:
  hétfő, szerda, péntek: 13.00-17.00
  kedd, csütörtök: 8.00-11.00

  dr. Málnai János
  Telefon: 06/74/495-250
  Fogadóóra:
  hétfő, szerda, péntek: 8.00-11.00
  kedd, csütörtök:13.00-17.00


  Gyermek Háziorvosi Rendelő
  7144 Decs , Őcsényi u. 10.
  06/74/495-331
  Vezetõ: dr. Péntek Elvira

  Védőnői Tanácsadó
  Telefon: 06/74/495-090

  Fogorvosi Rendelő
  7144 Decs, Őcsényi u. 10.
  06/74/495-331

  Gyógyszertár
  7144 Decs, Öreg u. 53.
  06/74/495-241

  Idősek Klubja
  7144 Decs, Kossuth L. u. 12.
  06/74/496-250

  Nyitva tartás: 7.30 órától 15.30 óráig
  Működési területei: nappali ellátás; fizikai, egészségügyi, mentális gondoskodás; hivatalos ügyek intézésének segítése; életvitelre vonatkozó tanácsadás; meleg ebéd biztosítása; szabadidős programok, közös rendezvények.

  Szeretetotthon
  7144 Decs, Béke u. 2.
  06/74/495-172

  Működési területek: bentlakásos idősgondozás és ápolás

  Polgárőrség
  7144 Decs, Fő u. 23.
  06/74/495-227 06/70/221-4509
  Vezetõ: Vaskó Sándor

  Posta
  7144 Decs, Petőfi S. u. 13.
  06/74/496-913

  Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8:00-16:00

  Takarékszövetkezet (Bátaszék és Vidéke)
  7144 Decs, Pilisi Elemér u. 3.
  06/74/495-126 06/74/595-040

  Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7:00-12:00 és 13:00-16:00

  MÁV Decsi Állomásfonökség
  7144 Decs , Vasútállomás
  06/74/495-018

  Református Egyházközség / Lelkészi hivatal
  7144 Decs , Béke u. 2.
  06/74/495-172
  Vezetõ: Kiss Ernő Lelkész

  A református templom 1402-ben épült, bár a templom falán 1516-ra vonatkozó írás látható. Decs népe már 1450-ben befogadta a reformációt. Az eredetileg gótikus stílusú építmény különlegessége az éjjeli égboltot utánzó kék alapon csillagos mennyezet, mely a legenda szerint az egykor beomlott tetőre utal, mikor is a gyülekezet a szabad ég alatt hallgatta az istentiszteletet. A templom értékes, régi orgonája a felújítások következtében működőképes, hangja ma is hallható a miséken és hangversenyeken. 1962-ben került a templom műemléki védettség alá.

  Római Katolikus Egyházközség / Katolikus Plébánia
  7144 Decs, Ady Endre u. 13.
  06/74/495-047
  Vezetõ: Kocsis László

  A decsi katolikus templom felszentelésére 1931. szeptember 13-án került sor.

  Rendőrség
  7144 Decs, Fő u. 23.
  06/74/495-227 06/30/2175-739
  Vezetõ: Erdei Attila Körzeti megbízott